Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада акультура-спорттә фестиваль "Абаза" даҭааит

18.10.2019

Ахада акультура-спорттә фестиваль "Абаза" даҭааит

Жьҭаарамза 18 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба акультура-спорттә фестиваль «Абаза» даҭааит.

Акультура-спорттә фестиваль «Абаза» еиҿкаан Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза жәлар рконгресс аԥшьгарала, ҩ-хәҭакны ишьақәгылан.  Афестиваль актәи ахәҭа аҳәаақәа ирҭагӡаны Гәдоуҭа имҩаԥысит Атурнир, Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак Ахантәаҩы Мусса Егзакь ихьӡ зху акубок агаразы зхы иақәиҭу ақәԥара. Атурнир рхы аладырхәит 200-ҩык инарзынаԥшуа аспортсменцәа: Москвантә, Санкт-Петербургынтә, Ростовынтә, Краснодарынтә, Калининградынтә, Шәачантә, иара убас Ҟарачы-Черқьесынтә, Ҟабарда-Балкариантә, Алада Уаԥстәылантә, Аҩада Уаԥстәылантә, Ингәыштәылантә, Даӷьысҭанынтә.

Жьҭаарамза 18 рзы Аҟәа ақ. аҟны афестиваль аусура  иацнаҵеит  акультуратә программа ала. Афестиваль ари ахәҭаҟны имҩаԥысит амузеитә коллекциақәа рекспозициақәа, хьырахәыцла аӡахразы аҧышәеимдара, аҭаца лаагаразы абаза милаҭтә ҵасқәа рреконструкциа.

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс  инаҷыданы, афестиваль аиҿкаара иалахәын  абаза- аԥсуа етнос аҿиара ацхрааразы Жәларбжьаратәи аидгыла «Алашара». Афестиваль «Абаза» мҩаԥысит Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи  аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи, Абаҩарҵәыреи аспорти рзы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы иҟарҵаз адгылара ала.

 

 


05 (2).jpg
03.jpg
04.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org