Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Чечентәылатәи Ареспублика Апарламент Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ дидикылеит

09.10.2019

Ахада Чечентәылатәи Ареспублика Апарламент Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ дидикылеит

Жьҭаарамза 9 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Рауль Ҳаџьымба дидикылеит Ахада имаҵура анагӡарахь инеира иазку аныҳәатә еилатәара зҽалазырхәырц иааз Чечентәылатәи Ареспублика Апарламент Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Шаид Жамалдаев.

Шаид Жамалдаев Рауль Ҳаџьымба идиныҳәалеит официалла Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада имаҵурахьы инеира, иара убас Аԥсны жәлар ирзеиӷьеишьеит аизҳазыӷьара, адемографиа азҵаара аус аҿы аихьӡарақәа.
  
Аҳәынҭқарра Ахада асас иҭабуп ҳәа иеиҳәеит Ахада имаҵура анагӡарахь инеира иазку аныҳәатә еилатәара ихы ахьалаирхәыз, Чечентәылатәи Ареспублика анапхгареи ажәлари аихьӡареи анасыԥ лашеи рзеиӷьеишьеит.

Аиԥылараҟны иара убас ирылацәажәан Аԥсны Аҳәынҭқарреи Нхыҵ-Кавказтәи аиашьаратә жәларқәеи рыбжьара аимадара арӷәӷәареи арҿиареи ирызкыз азҵаатәқәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org