Ашәарҭадара Ахеилак аилацәажәара

Ашәарҭадара Ахеилак аилацәажәара

Ԥхынгәымза 16 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ашәарҭадара Ахеилак аилатәара мҩаԥигеит.
Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Гарри Аршба адырра ҟаиҵеит ԥхынгәымза 15, 16 рзы имҩаԥысыз ахҭысқәа рзы:
«Иацуха, асааҭ 11 шыҟаз еиԥш, Ԥанцулаиа рҭаацәа ахьынхоз аҩны амца акит. Амцарцәаҩцәа ргәыԥи амилициа аусузцәеи еицны ахҭыс ахьыҟалаз аҭыԥ ахь ицеит. Амца аанкылан. Уа амилициа аусзуцәа рнариад ықәыргылан. Иара убас 01:40 сааҭ рзы Тҟәарчал ақалақь аҟынтә ҭелла иаарыцҳаит Тҟәарчал ақалақь адгьылҵакыраҿы Ԥанцулаиаа рҭаацәа ахьынхоз аҩнгьы амца шакыз. Уахь идәықәҵан амцарцәаҩцәеи амилициа аусзуцәеи, абылра аанкылан.
Анаҩс еилкаахеит, ишьу Кәыҵниа иҭынхацәа Ԥанцулаиаа мчыла иаанкыланы ишрымоу. Амҩақәа зегьы аркын ауха. Рыцҳарас иҟалаз, имҩаԥгоу аусурақәа макьана лҵшәа ҳәа акагьы рымам».
Ахада азинхьчаратә еилазаарақәа ирыдиҵеит ауаажәларра ирылаҩыз ашьаустә ҭҵаарақәа ирызку аусура дырҕәҕәарц:
«Азинхьчаратә еилазаарақәа рнапхгаҩцәа зегьы еиҭа адҵа рысҭоит, сақәымчынгьы ишәыдысҵоит зыҧшаара иаҿу ахаҿқәа рганахьала иаҭаху ауснагӡатәқәа рымҩаҧгаразы, Ԥанцулаиаа рыԥшаареи, иара убас иаанкылоу ауаа рхы рақәиҭтәразы. Мерцхәылаа иганахьала иҟаҵаз ацәгьоура ала аусура рӷәӷәатәуп ацәгьоура иалахәыз егьырҭ ахаҿқәа зегьы рышьақәыргыларазы, иара убас ишәцәыбналази ацәгьоура ҿазҵази рганахьалагьы».Возврат к списку