Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны Аиааира Амш идныҳәалара

Лаҵарамза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны Аиааира Амш идиныҳәалеит.

Адныҳәалара атекст аҟны иҳәоуп:

«Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны Аиааира 74 шықәса ахыҵра амш.

Лаҵарамза 9 адунеитә ҭоурых ианылеит миллионҩыла асолдаҭцәеи аҭынч уааҧсыреи ахьалаӡыз аибашьра ахыркәшара атәы зҳәо ныҳәаны.

Ҳабацәа рфырхаҵара абиҧарақәа ргәалашәараҟны инхоит ргәымшәареи рыгәаҕьреи зырҵабыргыз акы акәны.

Иҟазааит наунагӡа ари аныҳәа агәадуреи, агәырҕьареи, аус бзиақәа рзы агәацҧыҳәареи ирхыҵхырҭаны.

Ҳаҭыр зқәу Вадим Николаи-иҧа, иҧшьоу абри амш аҽны ишәзеиҕьасшьар сҭахуп агәабзиара, анасыҧ, Приднестровиа ажәлар зегьы – аҭынчреи аизҳазыҕьареи».


Возврат к списку