Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Иабжьгаҩ Н.Логәуа абжьарашәышықәсазтәи анышьа ду ацәыргақәҵара далахәын

16.08.2021

Ахада Иабжьгаҩ Н.Логәуа абжьарашәышықәсазтәи анышьа ду ацәыргақәҵара далахәын


Ахада Иабжьгаҩ Н.Логәуа абжьарашәышықәсазтәи анышьа ду ацәыргақәҵара далахәын.

Нанҳәамза15 рзы Риҵа ду аҟны имҩаԥысит абжьарашәышықәсазтәи анышьа ду "Ашхәа" аӡы ахылара иазкыз аныҳәатә усмҩаԥгатә.
Анышьа ду еиҭашьақәыргылан асахьаҭыхҩы Баҭал Џьапуа иескизқәа рыла.

Аҭҵаарадырреи акультуреи рзы Ахада ицхырааҩ Нугзар Логәуа аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа ихьӡала адныҳәалара ҟаиҵеит.

Аусмҩаԥгатә аҟны адныҳәалара ҟаҵо, Логәуа иазгәеиҭеит ақырҭқәа аԥсуаа ахаангьы ашьхақәа рыҟны инхон, урҭ рбызшәаҟны амшын терминқәагьы ыҟаӡам ҳәа ирымоу агәаанагара иахьа даҽазныкгьы ишаԥырҟәҟәаау.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org