Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа

Цәыббрамза 27 рзы, Аҟәа ахақәиҭтәра амш аҽны имҩаҧысит Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа. 

Ашәҭшьҭаҵара иазкыз ацеремониа иалахәын иалху Ахада ихаҭыҧуаҩ Аслан Барцыц, Аҧыза-министр Валери Бганба, Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Актәи ихаҭыҧуаҩ Дмитри Шамба, Апарламент адепутатцәа, аиҳабыра алахәцәа, аветерантәи ауаажәларратәи еиҿкаарақәа рнапхгаҩцәеи рылахәцәеи.

1993 шықәса цәыббрамза 16 рзы Аҧсны аҳҭнықалақь – Аҟәа ахы ақәиҭтәразы Аҧсны Аҳәынҭқарра Арбџьар мчқәа ржәылара ду хацыркын; асааҭ акы азеиҧш Гәмысҭа аӡиас аладатәи ацҳаҟны аӡы ирын, уи инаваргыланы ахырҕәҕәарҭа арҭбаара иалагеит аҩадантә Аҟәа ақәларазы. Арратә дҵаҟаҵара астратегиала ақалақь аҩ-ганк рыҟнытә иакәшар акәын. Аҟәа Қырҭтәыла аҳәынҭсовет аҟнытә ахақәиҭтәразы аоперациа 11 мшы ицон. Уи напхгара арҭон атәылахьчара аминистр, аинрал-маиор Султан Сосналиеви Аҧсны Арбџьар мчқәа рыштаб Хада аиҳабы, аинрал-маиор Сергеи Дбари. 1993 шықәса цәыббрамза 27 рзы аҧсуа архәҭақәа аҕа дҧыххаа дықәҵаны, Аҟәа ахы иақәиҭыртәит.

 

 Возврат к списку